Bibliografie

Alfabetische lijst :

 • BAERT, S. (2007). Meetinstrumenten en behandelrichtlijnen in de Vlaamse Geestelijke Gezondheidszorg Inventaris 2006. Uitkomstenmanagement in de GGZ in Vlaanderen. Deel 2. VVGG. Gent.
 • Broeren, S., & Muris, P. (in press). Psychometrische evaluatie van twee nieuwe ouder-rating schalen voor het meten van symptomen van angst bij jonge Nederlandse kinderen. Journal of Anxiety Disorders.
 • COOLS, B. Pessimistische Én optimistische perspectieven voor de klinische psychodiagnostiek. In: Tijdschrift klinische psychologie, Nr. 1, jg. 38, 2008, blz.. 25-31.
 • CUSHMAN, P. Waarom het zelf is leeg: Op weg naar een historisch gelegen psychology, American Psychologist (1990).
 • DAMON W., Social and personality development.
 • DELBEKE H. Agressie, daar doen we iets aan! Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2009.
 • EVERAERT, S., Scheerder, G., De Coster, I. & Van Audenhove, C. (2007). Getrapte zorg voor personen met depressie in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin. LUCAS, Leuven.
 • Euser, E. (2009). Kindermishandeling en gehechtheid Handboek klinische Ontwikkelingspsychologie.
 • GOOR, A.R. Fysieke Distributie: Denken in toegevoegde waarde. Leiden, 1989.
 • HALE, W., Klimstra, T., Wijsbroek, S., Raaijmakers, Q., Muris, P., Van Hoof, A. & Meeus, W. (in press). Ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen: Een vijfjarig prospectief onderzoek onder adolescenten in de algemene populatie. Tijdschrift voor Psychiatrie.
 • Harnack, A. Gedragsstoornissen bij schoolgaande kinderen. Stuttgart, 1958.
 • HARTUP WW, Peer relations, In: P. Mussen (red.), Handbook of Child Psychology, volume IV, New York: Wiley, 1985.
 • Keymolen, S. & Casselman, J. (2007). Meten van de uitkomsten van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Literatuurstudie 2007. Uitkomstenmanagement in de GGZ in Vlaanderen. Deel 3. VVGG. Gent.
 • King, N.J., Muris, P., & Ollendick, T.H. (in press). T EHANDELING van fobieën bij kinderen en jongeren: een overzicht. Counselling Psychology Quarterly.
 • Kirkpatrick C., The Family, New York: Ronald Press, 1963.
 • Kounin JS, Discipline en Group Management in de klas, New York: Holt, Rinehart en Winston, 1970.
 • Lietaer, G. en Van Broeck, N. (2003). Beroepsprofiel van de psychotherapeut in België. Onderzoek in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Brussel.
 • Mayer, B., Muris, P., Bos, A., & Suijkerbuijk, C. (in press). Walging gevoeligheid nl eetstoornis symptomen in een niet-klinische populatie. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.
 • Meves, C. Gedragsstoornissen bij kinderen. Elmar, 1971.
 • Mondell S. & Tyler FB, Ouderlijke competentie en stijlen van probleemoplossing / play behaviour met kinderen, Developmental Psychology, 17, 1981.
 • Morren, M., Muris, P., Kindt, M., & Van den Hout, MA (in press). Emotioneel redeneren en ouder-based redenering in niet-klinische kinderen, and their Toekomstige Relaties met symptomen van angst. Child Psychiatry and Human Development.
 • Muris, P. (2008). Angst en angststoornissen. In P. L. LinkPrins, Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie: over aanleg, omgeving en verandering (p. 564). Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Schacht, R., De Raedt, R., en Reijnders, P. (2007). Evidence-based stepped care in de gedragstherapeutische praktijk. Een protocol voor probleemidentificatie. Gedragstherapie. 40, 85-110
 • Schittekatte, M., BOS, A., SPRUYT, K. GERMEIJS, V. & STINISSEN, H. (2003), Rondvraag naar het diagnostisch instrumentarium en de noden Vlaanderen. TOKK, 2, 50-62.
 • Standing, L.G. & Huber, H., Do Psychologie cursussen Verminder Geloof in Psychologische Myths? Social Behaviour and Personality (2003).
 • Strommen EA, McKinney JP & Fitzgerald HE, Ontwikkelingspsychologie, de school-ouder soort , II, Homewood: Dorsey Press, 1981.
 • Tharp & Gallimore, Wat een coach kan leren een leraar , Psychology Today, 1.
 • Thuis, P.T.H.J., Toegepaste organisatiekunde. een begrippenkader voor de organisatiekunde, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2003, 200p.
 • UHDE, A. Kinderpsychotherapie. Stuttgart, 1975.
 • VandenBos, G., APA Dictionary of Psychology, American Psychological Association, Washington (2007).
 • Van Nuffel, R. (2007). Maatschappelijke verantwoording en kwaliteitszorg: over meetinstrumenten en indicatoren . Uitkomstenmanagement in de GGZ in Vlaanderen. Deel 1. VVGG. Gent.
 • Verhulst, J, Wat voel ik eigenlijk? Zelftests en hulp bij alledaagse psychische problemen, Bohn Stafleu Van Loghum (2007)
 • WYDOOGHE B. Sociaal-Agogisch Werk. Departement Sociaal-Agogisch Werk-IPSOC, Dir.Communicatie, 2008.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License