Clb Leerlingenbegeleiding

De rol van het departement Onderwijs en Vorming

Het departement Onderwijs en Vorming:

* organiseert de leerplichtcontrole voor de leerlingen waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is en dit zowel op de inschrijvingen als op het regelmatig schoolbezoek

* verzamelt en rapporteert over gegevens inzake leerplicht.

* maakt, evalueert en stuurt de regelgeving bij

* informeert, ondersteunt en sensibiliseert ouders en leerlingen, scholen en CLB’s over de regelgeving en de procedures (via studiedagen en informatierondes, via de website, via brochures en gidsen, via de steunpunten ‘ouders en leerlingen’)

Dit doet ze op basis van artikel 3 van de Wet op de leerplicht van 29 juni 1983.

Inschrijvingen controleren

Via de controle op inschrijvingen wil het departement Onderwijs en Vorming nagaan of iedere leerplichtige jongere op 1 oktober is ingeschreven en ingeschreven blijft (met uitzondering van de leerplichtigen die huisonderwijs volgen).

Procedure: de controle op inschrijvingen bestaat uit twee grote delen:

* een momentopname: de controle op inschrijvingen op 1 oktober
* een meer permanent proces: het volgen van in- en uitschrijvingen ná 1 oktober.

Momentopname

Elke directie van een school of vormingsinstelling bezorgt het departement Onderwijs voor 10 oktober een lijst met de namen (en rijksregisternummers) van de leerlingen die voor het lopende schooljaar ingeschreven zijn.

Het departement Onderwijs en Vorming :

# vergelijkt deze lijsten met de lijsten van de leerplichtigen (uittreksel van het rijksregister)
# maakt op basis van deze vergelijking een overzicht van leerlingen waarvan niets wordt teruggevonden
# neemt contact op met de laatste school waar de leerling ingeschreven was om te achterhalen waar die leerling verblijft
# maakt, na verwerking van de antwoorden, per gemeente een lijst van leerlingen waarvan niets is geweten
# bezorgt de lijsten aan de gemeenten, die op hun beurt trachten te achterhalen wat er precies aan de hand is
# verwerkt de antwoorden van gemeenten en schrijft op basis daarvan de ouders aan
# bezorgt de lijst van leerlingen waarvan niets is teruggevonden aan de procureurs.

Permanent proces

De overheid streeft ernaar dat alle leerlingen die zich na 1 oktober uitschrijven, zich ook terug inschrijven. Daarbij is er een verschil in de regelgeving tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

* In het basisonderwijs kan een leerling maar in een school worden uitgeschreven op het moment dat de school een bericht van inschrijving van een andere school ontvangt.
Basisscholen geven geen in- en uitschrijvingen door aan het departement Onderwijs.
* In het secundair onderwijs kan de periode tussen de datum van uitschrijving en de datum van inschrijving erkend worden als gewettigde afwezigheid.
Secundaire scholen geven in- en uitschrijvingen van leerlingen door aan het departement Onderwijs.

Op basis van de toegestuurde gegevens gaat het departement Onderwijs na of op iedere uitschrijving een inschrijving volgt.
Een uitschrijving zonder inschrijving leidt er toe dat het departement Onderwijs:

# scholen aanspoort een inschrijving door te geven
# ouders en hun kinderen aanspoort om in te schrijven of de reden van niet-inschrijving op te geven
# overzichten maakt van niet-ingeschreven leerlingen en deze bezorgt aan de CLB’s. De bedoeling hiervan is CLB’s te informeren over leerlingen die op zoek zijn naar een nieuwe school.

Regelmatig schoolbezoek controleren

Via de controle op het regelmatig schoolbezoek gaat het departement Onderwijs na of iedere leerplichtige leerling regelmatig naar school gaat en dus beschouwd kan worden als een ‘regelmatige leerling’.

Wat is een regelmatige leerling ?

Een regelmatige leerling:

* voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
* volgt regelmatig de lessen voor de ganse duur van het schooljaar, tenzij hij gewettigd afwezig is.

(meer informatie vind je in hoofdstuk 4 van het decreet Basisonderwijs en hoofdstuk 3 van het besluit omtrent de organisatie van het Secundair onderwijs)

De regelmatige leerling, komt in aanmerking voor het behalen van een diploma of getuigschrift.

Afwezigheden van leerlingen die ongewettigd zijn en die niet op een correcte wijze worden gewettigd, registreert de school als problematische afwezigheden.

Leerlingen met problematische afwezigheden kunnen het statuut van regelmatige leerling verliezen.

Het departement Onderwijs en Vorming kan problematisch geregistreerde afwezigheden toch nog als gewettigde afwezigheden beschouwen als de school in samenwerking met het CLB voor voldoende begeleiding heeft gezorgd. Verificateurs controleren of de als problematisch geregistreerde afwezigheden als gewettigd kunnen beschouwd worden. De verificateur kijkt de gegevens die in de school verblijven na en niet de gegevens die in het CLB verblijven.

De regelgeving evalueren en bijsturen

Het departement Onderwijs en Vorming stuurt de regelgeving en de daaraan verbonden procedures bij.
Daarvoor verzamelt en analyseert het gegevens.

Informeren

Via Rondes van Vlaanderen, de website Edulex en studiedagen brengt het departement Onderwijs en Vorming scholen en CLB’s op de hoogte van de regelgeving. Scholen en CLB’s worden ook geïnformeerd via rapporten. Een voorbeeld daarvan is het evaluatierapport problematische afwezigheden. Het rapport kan gedownload worden bij de website van de administratie secundair onderwijs, onder problematische afwezigheden.

Ouders en leerlingen kunnen met vragen terecht bij de Steunpunten Ouders en leerlingen van het departement Onderwijs.

http://www.ond.vlaanderen.be/CLB/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License