Dyscalculie

Dyscalculie

Leerlingen met ADHD vertonen een gebrek aan concentratie, zijn impulsief en overbeweeglijk.
Soms kunnen ze echter wel rustig met iets bezig zijn dat hen echt interesseert.
mogelijk zwakke kanten

mogelijk sterke kanten
geheugen en automatismen
● splitsingen en tafels niet onder de knie krijgen, cijfers niet correct lezen en
schrijven
● steeds weer twijfelen bij eenvoudige
bewerkingen
● traag rekenen bij eenvoudige bewerkingen,
er zijn talrijke rekenfouten
● de klok niet vlot leren lezen
compenserende vaardigheden
(heel verschillend bij de verschillende
vormen van dyscalculie)

● opvallend sterk logisch inzicht en sterk
redeneervermogen
● opvallend sterk ruimtelijk en driedimensionaal
inzicht
● goed qua onthouden van splitsingen en
tafels
● opvallend sterk auditief en verbaal
geheugen voor cijfers en rijtjes en dus
goed in hoofdrekenen en tafels
● uitgesproken interesse voor cijfermateriaal
als data en technische gegevens
● uitgesproken kunstzinnig en/of creatief
● muzikale aanleg (absoluut gehoor)
vaardigheden en technieken
● moeite met de volgorde van de stappen die bij complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld: een staartdeling uitvoeren of een vergelijking uitwerken
● veel fouten in het uitvoeren van rekenprocedures,
bijvoorbeeld: de volgorde van de bewerkingen altijd verwarren
● het vaak gebruiken van een rekenaanpak die normaal voor jongere kinderen is
de visueel-ruimtelijke vaardigheden
● motorische onhandigheid, bijvoorbeeld: lat, passer en geodriehoek onvoldoende kunnen hanteren en onnauwkeurigheid bij technische tekeningen
● geen verbanden zien tussen woord en beeld (grafieken niet kunnen lezen)
● onnauwkeurig noteren bijvoorbeeld 23 wordt 32, 25 wordt 52
● moeite met kolommen en millimeterpapier
inzicht

● problemen met onderdelen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van ruimtelijke begrippen van belang zijn (meetkunde)
● vooral steunen op geheugen, nieuwe inzichten enkel door veel oefening verwerven
De term ‘dyscalculie’ is wetenschappelijk nog niet eenduidig gedefinieerd. Sommige wetenschappers zien dyscalculie als een automatiseringsstoornis (zoals dyslexie), anderen beschouwen dyscalculie als een verzamelnaam voor alle rekenstoornissen.
vakken die problemen kunnen geven:

* wiskunde
* economie en boekhouden: berekeningen, cijfers juist onder elkaar plaatsen, cijfers overschrijven
* aardrijkskunde: schaalberekening
* geschiedenis: jaartallen situeren op een getallenas, jaartallen onthouden
* wetenschappen (fysica, chemie, WW, elektriciteit, mechanica); formules en berekeningen, millimeterpapier
* Technologische Opvoeding: informatietechnologie, beslissingsschema’ s
* muziek: noten lezen, maat houden, toon houden, blokfluit spelen

do’s

don’ts
accepteren

* Moedig de leerling aan als hij/zij het
goed doet.
* Aanvaard dat de leerling een probleem
heeft en breng hiervoor begrip
op.

begeleiding en aanpak

* Eisen dat de leerling alle berekeningen uit het hoofd maakt en fouten daarbij zwaar doorrekenen.
* De oefeningen die in de klas niet gemaakt werden, als extra huiswerk meegeven naar huis.
* Onverwacht aan het bord oefeningen laten maken.
* Toetsen laten leren uit schriften of notities die niet gecorrigeerd zijn.
* Opgaven voor toetsen en examens enkel dicteren.
* Opgaven zo dicht bij elkaar zetten er enkel plaats is voor de einduitkomst.

stimuleren en begeleiden

* Geef de leerlingen opgaven op papier (dus niet enkel dicteren of op het bord
schrijven).
* Laat de leerling tussenuitkomsten
noteren, eventueel op een kladblad.
* Stuur de aandacht van de leerling in de goede richting. (Bijvoorbeeld: Moet je de omtrek of de oppervlakte berekenen? Ken je de juiste formule?)
* Geef beduidend meer tijd om toetsen
op te lossen en laat ze vooral vroeger
beginnen.

taalgebruik

* Bij rekenfouten opmerkingen maken in de aard van: ‘Tafels, dat is leerstof tweede leerjaar! Wat zit jij hier te doen?
* Veel wetenschappelijke termen gebruiken
die nog niet veel aan bod gekomen zijn, zonder ze te verklaren.

gedrag

* De leerling vergelijken met klasgenoten.
* Zware sancties stellen bij rekenfouten

compenseren

* Kijk wat goed gaat en wat minder goed gaat en leer de leerling gebruik te maken van zijn/haar sterke kanten.
* Ondervraag mondeling bij uitval. Laat steeds een rekenmachine gebruiken als hij/zij berekeningen moet maken.
* Geef fiches met formules en tafels. Leer oplossingsschema’s gebruiken. Laat een meetkundige constructie mondeling toelichten.

materiaal

* Teksten met onoverzichtelijke lay-out.
* Losbladig systeem.

dispenseren

* Stel de leerling vrij van hoofdrekenen.

http://www.dezonnewijzerzele.be

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License