Erkenning klinische psychologen en psychotherapeuten

ERKENNING EN KLINISCHE psychologen PSYCHOTERAPEUTEN

Een klinisch psycholoog kan enkel in zijn hof werken

Al jaren ijveren klinische psychologen nl psychoterapeuten Voor een Wettelijke Erkenning
en Regeling van HUN beroepsvelden. Hoewel de klinische psychologen in de praktijk een plaats in de hulpverlening hebben verworven, ontbreekt het hen aan een Wettelijk kader voor
Uitoefening van de HUN functie. Ook de titel van psychoterapeut is nog niet beschermd.
Dit wil men nu veranderen.

Onlangs Werd er vanuit het Kabinet van Volksgezondheid een ontwerptekst
Voor een wetsvoorstel hierover klaargemaakt.
In 1967 Werd de Wet op de gezondheidzorg uitgevaardigd. Deze wet regelt de Uitoefening
van de geneeskunde en bepaalt daarmee Moet ook wat allemaal verstaan worden
Onder de Onwettige Uitoefening ervan. De inhoud van de wettekst is zo geformuleerd
Dat de artsen het monopolie hebben over de gezondheidzorg in het algemeen (en de
psychiaters over de geestelijke gezondheidzorg in het bijzonder). Dit betekent DAT
psychologen en alle andere psychoterapeuten HUN beroep eigenlijk onwettig uitoefenen.

Toch zij hebben in de gezondheidzorg HUN plaats verworven en werden ze door
de overheid gedoogd. Hun nut is immers voor iedereen duidelijk.
Samengevat kan je dus Zij Zeggen dat volgens de letter van de
nat in de illegaliteit werken, Maar dat dit tot nu toe toegelaten Werd zonder DAT mannen
iets aan de Wettelijke regeling veranderden.

Kwakzalver als Gevolg van deze mannen kon geen Situatie Kwaliteitzorg garanderen aan de klient. Hoewel de titel van psycholoog wettelijk beschermd wordt sinds 1993, dit veranderde weinig aan de Huidige situatie. De inkonsistentie Tussen realiteit en nat bleef behouden.
De Titel van psychoterapeut Zelfs is niet eens wettelijk beschermd, wat betekent DAT
psychoterapeut Eender welke kwakzalver het bordje 'aan zijn deur kan hangen. Het
Doel van het kabinet van Volksgezondheid is om op Lange Termijn deze beroepsgroepen
een plaats te geven.

Er zijn twee Wetsvoorstellen in aanmaak.
Het eerste Voorstel wil het beroep van binnen het klinisch psycholoog Wettelijke
Kader plaatsen. Konkreet zou de Wet op de geneeskunde Feitelijk omgeturnd worden
Tot de Wet op beroepen in de gezondheidzorg waarin de klinisch psycholoog en de ortopedagoog naast de kunsten (en dus ook de psychiater) vermeld staan.
Dit betekent Dat de klinische psycholoog wettelijk en autonoom HUN Kunnen beroep uitoefenen, Zij het voor Bepaalde Gevallen In samenwerking met kunsten psychiater. Deze wetgeving maakt op Lange Termijn ook de weg vrij voor een Mogelijke Terugbetaling
van prestaties van klinisch psychologen deur het beroep in de ziekteverzekering in te schrijven.
Dit vereist een Duidelijke profilering van de klinisch psycholoog:
Hij van Zij wordt erkend na een vijfjarige studie te hebben voltooid. De sektor zelf is al lang
Vragende partij van een Wettelijke regeling. Mogelijk Gevolg van dit Voorstel is dat niet iedereen die afstudeert als licentiaat in de Psychologische Wetenschappen als klinisch psycholoog erkend wordt. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan de polyvalentie van het diploma.

Nu zijn er Verschillende afstudeerrichtingen binnen de opleiding Psychologie,
maar iedereen krijgt op het einde van de rit het algemeen diploma van psycholoog.
Iemand die Bijvoorbeeld arbeidspsychologie heeft gestudeerd, kan later in principe ook
aan de slag als klinisch psycholoog. Het wetsvoorstel DAT nu op tafel ligt, heeft als
mogelijk Gevolg DAT dit niet langer mogelijk is. Wie afstudeert als klinisch psycholoog en
als zodanig erkend wordt, kan nog steeds in alle deelgebieden van het Beroepsveld aan
de slag. Omgekeerd zou dit niet Het geval zijn. Dit kan ertoe leiden DAT studenten massaal
de afstudeerrichting Klinische psychologie kiezen. Tenminste, als er niets aan de
opleiding verandert. De fakulteiten en de studenten Belangrijke wacht dus de taak om
de opleiding zo te reorganiseren DAT het klinische aspekt ook voldoende aan bod
komt in de andere afstudeerrichtingen. Immers, een te grote instroom in de richting
Klinische psychologie zet de poort open tot een vorm van kontingentering.
Kwaliteit. Het tweede wetsvoorstel over de Bescherming van de titel 'psychoterapeut'
Stelt een DAT psychoterapeut een Aanvullende Moet terapie-opleiding gevolgd hebben
Na de normale universitaire studie. Het zijn psychologen, pedagogen, psychiaters en
licentiaten familiale en Seksuologische Wetenschappen Kunnen die worden toegelaten
Tot de opleiding terapeutische MITS Zij klinische voldoende achtergrond hebben opgedaan
tijdens HUN studies en Minstens Zes maanden stage hebben gevolgd in de klinische
sektor.

Andere hulpverleners met een A1-diploma - Zoals psychiatrisch verpleegkundigen
en sociaal assistenten en maatschappelijk werkers - zouden de titel counselor
Mogen dragen. Hiermee Moet het Onderscheid Tussen deze Hulpverleners Duidelijk
gemaakt worden voor de klient. De doelstelling van dit wetsvoorstel is een kwalitatief
terapeutische hoogstaande begeleiding garanderen en tegelijk ook de diverse aktoren
Op het terrein psychoterapeutisch een eigen plaats toekennen sterven Duidelijk is voor
Het publiek (de 'gebruikers').
Beide Wetsvoorstellen Moeten Echter nog door de kamer en de senaat en er
Moet een Bindend advies komen van de Hoge Raad van de Geneeskunde en de Minister van Justitie. Allerlei obstakels Kunnen dus nog opduiken. Zeker de Fraktie medicine zal nog een hartig woordje willen meespreken. Dat beide Wetsvoorstellen in de vorm Huidige goedgekeurd
worden, staat dus niet vast. Tegelijk is het niet ondenkbaar Dat de voorstellen zodanig
worden afgezwakt DAT uiteindelijk alles bij het oude blijft.

Publicatiedatum: 22/01/2001.
Publicatie: Veto.
Uitgever: Kris Van den Broeck en Steven Van den Eede.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License